Politika prema mladima i politička participacija (2004. – 2005.)

CARE BH/C International  i  DIM pokrenuli su partnerski projekt unaprjeđivanja suradnje između organizacija mladih u Hrvatskoj  ciljem osnaživanja suradnje između pomladaka političkih stranaka i nevladinih organizacija mladih na području politika prema mladima na lokalnoj razini.

Tijekom 2004. godine proveli smo procjenu potreba na temu suradnje pomladaka političkih stranaka i nevladinih  organizacija mladih i  analizu stanja politike prema mladima na lokalnoj razini (upitnik i organizacija četiri fokus grupe sa predstavnicima organizacija mladih u Krapinsko-zagorskoj, Vukovarsko – srijemskoj, Šibensko – kninskoj i Primorsko – goranskoj županiji).

U 2005. nastavili smo projekt na području Krapinsko – zagorske i Vukovarsko – srijemske županije na sudjelovanje sa ciljem razvoja županijskih politika prema mladima i povećanja sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Korisnici projekta su aktivisti organizacija mladih – pomladci političkih stranaka i nevladine organizacije mladih područja Krapinsko-zagorske i Vukovarsko – srijemske županije.

Rezultati projekta:
Organizirane dvije radionice Procjena potreba i političkog okruženja u obje županije.
Definirane potrebe mladih u obje županije, kao i formirane grupe mladih u svakoj županiji koje će sudjelovati u projektu.
Organizirani sastanci sa predstavnicima županijske vlasti u obje županije.
Organizirani sastanci sa predstavnicima pomladaka političkih stranaka u Hrvatskoj.
Trening Zagovaranje i planiranje lokalne akcije održan je od 26. do 30.1. 2005. u Našicama za 15 sudionika iz obje županije.  Rezultati treninga su povećana razina znanja o zagovaraju kao i razvijeni planovi za zagovaračke akcije u obje županije na temu razvoja županijskih politika prema mladima.

U završnoj fazi projekta DIMovi treneri pružili su konzultativnu i tehničku podršku sudionicima u provedbi lokalne akcije, u svojim županijama, koje su odabrali i razvili tijekom treninga. Nakon završetka projekta organiziran je evaluacijski sastanak u Zagrebu. Sudionici su ocijenili da je projekt povećao razinu suradnju između stranačkih pomladaka i nevladinih organizacija mladih u obje županije, kao i suradnju organizacija mladih i županijske vlasti i povećao sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

1) Provedena aktivnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji

Sudionici su tijekom treninga u Našicama odlučili organizirati promotivnu kampanju u cilju informiranja mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji o Nacionalnom programu djelovanja mladih, u procesu donošenja i usvajanja županijskog plana djelovanja mladih te o mogućnostima uključivanja mladih.

Sudionici su formirali Koordinaciju udruga mladih KZŽ u veljači 2005. čiji su članovi Udruga GOKUL (Zabok), Klub mladih Zabok (Zabok), MRAZ (Zabok), STUB Klub (Donja Stubica), Zona Kumorovec (Kumrovec) and ZUM (Gornja Stubica). Djelovanje Koordinacije udruga mladih podržao je i Forum mladih SDP-a. Dvoje predstavnika Koordinacije uključeni su u županijsku Radnu skupinu za izradu Županijskog programa djelovanja mladih.

Promotivne aktivnosti su uključivale: dizajn i izrada web stranice www.zagor.info, dizajn i štampanje letaka i plakata te izradu informativnih kutija za prikupljanje informacija o problemima i potrebama mladih koje su bile postavljenje u školama i javnim knjižnicama.

2) Provedene aktivnosti u Vukovarsko – srijemskoj županiji

Sudionici su tijekom treninga u Našicama odlučili osmisliti i napisati Županijski program djelovanja mladih te zatim zagovarati usvajanje Programa. (Klub mladih Bršadin, Klub mladih Vukovar, Klub mladih Negoslavci, Proni centar za socijalno podučavanje, Mirovna grupa mladih Dunav, Nezavisna demokratska srpska stranka i Demokratski centar).

Siniša Mitrović (Mirovna grupa mladih Dunav) i Goran Jelenić (Proni centar za socijalno podučavanje) u suradnji sa ostalim grupama izradili su prijedlog Županijskog programa djelovanja mladih. Tijekom procesa surađivali su sa županijskim uredima za Europsku integraciju i Društvene djelatnosti koji su bili i predlagači Programa u Skupštini. Županijski program je tiskan i distribuiran mladima u županiji kao i županijskim vijećnicima.

Ponosno pogoni WordPress.