Obrazovanje za mlade političare/ke (2001. – 2007.)

Program je započeo 2001. godine sa ciljem osnaživanja javne participacije mladih u procesima donošenja odluka u političkim institucionalnim tijelima na lokalnoj razini te izgradnje kapaciteta mladih lidera/ica u političkim strankama, sindikatima i nevladinim organizacijama. Glavne aktivnosti čine istraživanja, seminari, radionice, treninzi i predavanja, a provode se u suradnji sa sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i trenerima domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija.

Donatori:
International Olof Palme Center, Zaklada Friedrich Ebert, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Care International BH/C

Aktivnosti 2007.

Seminar 8. Škola demokracije; Tuheljske toplice 11.- 15. prosinca  2007. uz potporu Zaklade Friedrich Ebert
Teme ovogodišnje Škole demokracije bile su posvećene različitim aspektima procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 20 mladih aktivista političkih stranaka i udruga mladih sudjelovalo je na ovogodišnjoj Školi. Uz predavanja polazili su radionice posvećene zagovaračkim i pregovaračkim vještina koje su vodili DIMove trenerice.

Predavanja:
Razvoj civilnog društva i pretpristupne reforme – Davor Gjenero, neovisni politički analitičar
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju i utjecaj lobiranja – Željko Ivančević, Zaklada za promicanje gospodarskih interesa 
Na putu u EU: pretrpistupni programi pomoći u Republici Hrvatskoj – Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
Regionalna politika u Hrvatskoj u kontekstu pristupanja Europskoj uniji – mr. sc. Jakša Puljiz, Institut za međunarodne odnose
Europeizacija Jugoistočne Europe: izazovi i poteškoće prilagođavanja političkom sustavu EU – prof. dr. sc. Damir Grubiša, Fakultet političkih znanosti

Radionice:
Zagovaranje – Martina Stažnik i Ivana Biškup, DIM

Aktivnosti 2006.

Seminar 7. Škola demokracije; Tuheljske toplice 08-12.11.2006.

Predavanja:
Civilno društvo kao akter u policy procesu: Nacionalni program suzbijanja korupcije – Mr.sc. Suzana Kunac, B.a.B.e.
Financiranje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj – Prof.dr.sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti
Pokretanje Centara za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima – Ninoslav Šćukanec, Institut za razvoj obrazovanja
Politika i policy: neuspjeh projekta Družba Adria – Prof.dr.sc. Ivan Grdešić, Fakultet političkih znanosti

Radionice:
Kako analizirati javne politike – MAP savjetovanja
Zagovaranje – Martina Stažnik i Ivana Biškup, DIM

Aktivnosti 2005/2006.

Krajem 2005. godine provedeno je istraživanje na temu participacije mladih u županijskim i gradskim tijelima vlasti u Republici Hrvatskoj.
Dr.sc. Vlasta Ilišin sa Instituta za društvena istraživanja iz Zagreba osmislila je upitnik te analizirala dobivene podatke, a rezultati su objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku u publikaciji Mladi u lokalnoj vlasti u veljači 2006.
Ujedno je provedena post-evaluacija petogodišnjeg programa “Obrazovanje za mlade političare”.

Seminar 6. Škola demokracije; Tuheljske toplice, 15-19.02.2006.

Predavanja:
Socijalni kapital – Ph.D. Alice Kaiser-Drobney, Slipery Rock University, Pennsylvania, SAD
Utjecaj izbornog modela na stvaranje odgovornog građanina – Mr.sc. Boško Picula, Fakultet političkih znanosti
Politička kultura mladih u Hrvatskoj:nužnost poboljšavanja političkoga obrazovanja – Mr.sc. Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti
Neke specifičnosti hrvatskog javnog mnijenja – Mr.sc. Dragan Bagić, Filozofski fakultet

Radionice:
Medijska prezentacija – Darko Tomorad i Aleksandra Štingl, DIM
Javni govor – Katarina Ivče i Dea Ajduković, Hrvatsko debatno društvo

Seminar 5. Škola demokracije; Tuheljske toplice, 26-30.10.2005.

Predavanja:
Strateško planiranje – Prof.dr.sc. Inge Perko Šeparović, Fakultet političkih znanosti
Neprofitni menadžment – Životni ciklus neprofitne organizacije – Dr. sc. Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet, Split
Reforma javne uprave u Hrvatskoj – Ivona Mendeš, Fakultet političkih znanosti
Upravljanje ljudskim potencijalima – Dr. sc. Vidoje Vujić, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija

Radionice:
Medijska prezentacija – Darko Tomorad i Aleksandra Štingl, DIM
Javni govor – Katarina Ivče i Asja Korbar, Hrvatsko debatno društvo

Aktivnosti 2004/2005.

Seminar 4. Škola demokracije; Krapinske toplice, 16-20.02.2005.

Predavanja:
Civilno društvo – Prof.dr.sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada
(Ne)tolerancija u političkom životu Hrvatske – Prof.dr.sc. Mirjana Krizmanić
Izborna kampanja – Mr.sc. Marijana Grbeša, Fakultet političkih znanosti
Izbori i razvoj stranačkog sustava u Hrvatskoj – Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanosti

Radionice:
Medijska prezentacija – Darko Tomorad i Aleksandra Štingl, DIM
Javni govor – Katarina Ivče i Jasmina Ibišević, Hrvatsko debatno društvo

Seminar 3. Škola demokracije; Krapinske toplice, 27-31.10.2004.

Predavanja:
Policy – Doc.dr.sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti
Obilježja izborne kampanje 2003. u Hrvatskoj – Doc.dr.sc. Dražen Lalić, Fakultet političkih znanosti
Društvo znanja – Prof.dr.sc. Gvozden Flego, Filozofski fakultet
Civil society in the US – Anne Campbell, koordinatorica stipendija Instituta otvoreno društvo

Radionice:
Javni govor – Jasmina Ibišević i Katarina Ivče, Hrvatsko debatno društvo
Medijska prezentacija – Darko Tomorad i Aleksandra Štingl, DIM

Aktivnosti 2003/2004.

Seminar 2. Škola demokracije; Opatija , 12-15.02.2004.
Predavanja:
Mediji i moralna panika – Dr.sc. Benjamin Perasović
Hrvatsko debatno društvo – Mr. Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti
Reforma pravosuđa i razvoj demokratskih institucija – Prof.dr.sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet

Radionice:
Zagovaranje – Sanja Blatančić i Barbara Štefanić, DIM
Medijska prezentacija – Darko Tomorad, DIM

Seminar 1. Škola demokracije; Krapinske toplice, 23-27.04.2003.

Predavanja:
Napomene uz odnos politike i morala – Prof. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet
Obrasci stranačke kompeticije u Hrvatskoj – Mr. Goran Čular, Fakultet političkih znanosti
Uloga medija u kampanjama – Prof.dr.sc. Ivan Šiber, Fakultet političkih znanosti
Politička marginalizacija u Hrvatskoj – Dr.sc. Vlasta Ilišin, Institut za društvena istraživanja, Zagreb

Radionice:
Javni govor –
Jasmina Ibišević i Katarina Ivče, Hrvatsko debatno društvo
Zagovaranje – Bojana Adžić i Vanja Posavac, DIM Medijska prezentacija – Darko Tomorad, DIM

Aktivnosti 2002/2003.

Tijekom 2002. preveden je i adaptiran trenerski priručnik “Zagovaranje” u izdanju Networking for Policy Change (An Advocacy Training Manual – Policy Project, implementiranog od strane The Futures Group International with RTI and CEDPA, sponzoriranog od USAID-a). Ujedno je publicirana brošura: Vodič kroz izbornu kampanju.
Sa ciljem stvaranja tima trenera/ica za zagovaranje proveden je više modularni (4) TOT – obuka za trenere/ice koje su vodile trenerice TIM-a TRI, Građanske inicijative, Beograd, Srbija i Crna Gora

Aktivnosti 2001/2002.

U Zagrebu (26./27.05.-09./10.6.2001.), Mariji Bistrici (29.11.-02.12.2001.) i Stubičkim toplicama (21.-24.02.2002.) održana su tri seminara.

Radionice:
Medijska prezentacija – Dr.sc. Marina Mučalo i Darko Tomorad, Fakultet političkih znanosti
Javni govor – Katarina Ivče i Jasmina Ibišević, Hrvatsko debatno društvo
Zagovaranje, lobiranje i pregovaranje – Sanja Sarnavka, Martina Belić, BaBe i Gordana Stojanović, Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava

Ponosno pogoni WordPress.