Obrazovanje mladih za građansko društvo (2002. – 2003.)

Projekt Obrazovanje mladih za građansko društvo proveden je tijekom 2003. godine kao follow up projekta Obrazovanje za mlade političare 02. Cilj projekta je osnaživanje javne participacije mladih (mladi aktivisti političkih stranaka, sindikata i udruga mladih) u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u Hrvatskoj.

Aktivnosti:

Organizacija 22 radionice na temu  zagovaranja  na teritoriju cijele Hrvatske za 288 direktnih korisnika. Voditelji radionica bili su polaznici Obuke za trenere zagovaranja u organizaciji DIM-a 2002. godine.
Evaluacijski seminar održan u prosincu 2003., Rijeka.
Projekt Youth Civic Education-building active citizenship je predstavljen kao projekt good practice na web stranici www.dadalos.org/EDC.
Međunarodna suradnja:

Građanske inicijative / TIM TRI; Beograd, Srbija, bile su organizacija domaćin studijskog putovanja  za predstavnice DIM-a u  svibanju 2003.,  u okviru  Balkan Youth Partnership Programme financiranom od strane Balkan Children&Youth Foundation.
Građanske inicijative / TIM TRI organizirale su 4. modul u Beogradu, Srbija  u svibanju 2003. za trenere/ice DIM-a koji su uspješno završili/e obuku za trenere/ice zagovaranja u okviru Regional exchange programa  financiranom od strane Freedom House, Belgrade i Friedrich Ebert Stiftung, Belgrade office.
Donatori:
Svjetska banka, Zaklada Friedrich Ebert, Institut otvoreno društvo Hrvatska, Vlada RH

Ponosno pogoni WordPress.