Obrazovanje za mlade političare 2002

Vrijeme provedbe: 2002. godina
Donator: The Olof Palme International Center
Voditeljica projekta: Martina Stažnik
Cilj projekta: osnaživanje participacije mladih u procesima odlučivanja u političkim institucionalnim tijelima na lokalnom nivou Hrvatske
Aktivnosti:
Priručnik za trenere zagovaranja (prijevod i adaptacija priručnika u izdanju Networking for Policy Change – An Advocacy Training Manual – Policy Project, implementiranog od strane The Futures Group International with RTI and CEDPA, sponzoriranog od USAID-a)

Vodič kroz kampanju (sva prava zadržana od strane Olof Palme International Center-a)

Trening za trenere iz zagovaranja – proveden od strane TIM TRI – Gradjanske inicijative (Udruženje gradjana za demokratiju i civilno obrazovanje), Jugoslavija

Izrada web stranice