Neformalno obrazovanje mladih za pokretanje socijalnih akcija


Vrijeme provedbe:
2002. godina
Donator: Vlada RH
Voditeljica projekta: Ivana Pražetina
Cilj projekta: aktivno sudjelovanje mladih u izgradnji civilnog društva kroz uključivanje u rad nevladinih udruga.
Aktivnosti: Sedam radionica na sljedeće teme:

 Planiranje i izvedba socijalnih akcija
 Uloga mladih u društvu
 Ljudska prava
 Diskriminacija
 Odnosi medju spolovima
 Nenasilno rješavanje sukoba
 Rad na sebi – izgradnja samopouzdanja.

Voditelji radionica: Ivana Biškup, Darko Tomorad, Aleksandra Štingl, Vesna Kajiš, Martina Stažnik, Ivana Pražetina

Rezultat projekta:


 Provedene socijalne akcije
 1/3 sudionika aktivno uključenih u rad nevladinih
 udruga
 1/5 u daljnji nastavak organiziranja radionica na
 osnovu stečenog znanja i vještina.

Projekt je nastavak Edukativnih radionica za mlade – projekta neformalnog obrazovanja mladih za izgradnju civilnog društva provedenog u 2001. godini. Odgovor je na potrebe i želje sudionika da nastave daljnju edukaciju u okviru DIM – a. Rad sa sudionicima pokazao nam je njihovu kreativnost te potrebu za kreiranjem novih stvari. Iz tog razloga, u okviru projekta sudionici u grupama pokreću i provode socijalne akcije. Uz provedbu socijalnih akcija sudionici prisustvuju cjelodnevnim radionicama.

Sudionici su paralelno polazili radionice i planirali provedbu sljedećih socijalnih ideja:

 obilježavanje Me_unarodnog dana prava djeteta – ZA DJEČJI OSMIJEH, 20. studeni 2002.,u Centru za autizam Zagreb
 obilježavanje Me_unarodnog dana volontera – VOLONTIRATI JE MRAK, PITAJ ME KAK’, 05. prosinac 2002., u Močvari dobrotvorni koncert
za kupnju dijagnostičkog materijala Centru za autizam
 postavljanje rukohvata na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, 14. prosinac 2002., uklanjanje arhitektonskih barijera
 poticanje gra_ana na volonterizam u NVO – ima, BUDITE UKLJUČENI. VOLONTIRAJTE!, 02. studeni 2002. – 31. siječanj 2003.