Studijsko putovanje mladih ruskih lidera

Vrijeme trajanja: Svibanj/Lipanj 2003.
Donator: Freedom House Budapest
Koordinator projekta: Drazen Puljic
Cilj posjeta je upoznavanje sa scenom u Hrvatskoj na političkom i socijalnom planu putem susreta sa predstavnicima državnih institucija, političkih stranaka, sindikata i nevladinih udruga.

• stvoriti preduvjete za mogućnost buduće suradnje izmedju predstavnika/ca ruskih organizacija i DIM-a, kao i ostalih nevladinih organizacija u Hrvatskoj.
• pružiti uvid u civilnu i političku scenu u Hrvatskoj.
• upoznati sa institucijama i donosiocima odluka u vladinom i nevladinom sektoru u Hrvatskoj.

Ciljna grupa: u suradnji sa Youth Human Rights Movement iz Rusije, Freedom House je izabrao grupu mladih NGO aktivista, studenata i novinara koji su sudjelovali u studijskom putovanju. Od 21. do 28. lipnja DIM je ugostio 10 aktivista iz Rusije iz slijedećih organizacija: Youth Human Rights Movement, International Center of Social Sphere Researches, Center of Consumers Rights Defense, Research Center of Human Rights and Civic Initiatives, Procuracy of Karachaevo-Cherkessiya, Charitable Foundation "Open region", Center of Pont-Caucasian Researches, Center of Educational and Research Programs i Institute of Civil Society Problems.