EU u zajednici (2009.)

Projektom  „EU u zajednici“ osnažili smo 25 mladih lidera za aktivno i odgovorno sudjelovanje u političkim i društvenim procesima u RH. Aktivnosti projekta uključivale su više modularni edukacijski  program koji se sastojao od tri dvodnevna seminara: „Mi kao građani EU“, „Pitanja i odgovori o EU fondovima“ i Od ideje do projekta“. Nakon provedena dva seminara, sudionici  su organizirali i proveli 21 lokalnu prezentaciju za 233 korisnika/ca  (članova i aktivista organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama u kojim sudionici žive i rade).

Rezultati projekta su ojačani kapaciteti mladih lidera za sudjelovanje u pretpristupnim programima i programima Zajednice EU, razvijene vještine i znanja mladih lidera za aktivno građansko sudjelovanje u procesima pridruživanja Europskoj uniji te potaknut razvoj društvenoga kapitala kroz transfer znanja u lokalnim zajednicama i međusektorsku suradnju mladih lidera.

Ponosno pogoni WordPress.